ابزارک شمارش معکوس

در سایت خود، تایمر حرفه ای ایجاد نمایید.

نکته: برای مشاهده ویدیو ها از ف*ل*ت*ر شکن استفاده نمایید.

طرح شمارش معکوس اصلی

شمارش معکوس تا سال جدید

مراسم آیفون جدید

طرح شمارش معکوس 2

شمارش معکوس تا سال جدید

مراسم آیفون جدید

نکته: تصاویر/ ویدیو های انگلیسی استفاده شده فقط برای دمو است و تمام افزونه به طور کامل فارسی سازی شده است. دمو فارسی به مرور جایگزین خواهد شد.